Fonoskopia

Jesteś na: Home|Fonoskopia

Pobieramy materiał porównawczy do identyfikacji mówców na terenie całej Polski.

Posiadamy uprawnienia do spraw poufnych i tajnych.

Możemy wydawać opinie zespołowe (3 ekspertów fonoskopii).

 Czy wiesz co to jest fonoskopia?

Jeśli chodzi o nagrania to jest to:

 • dokonania analizy nagrań będących dowodami w sprawach
 • przeprowadzenie dokładnej analizy elektrycznej i akustycznej nagrań audio i wideo
 • odzyskanie nagrań pozornie usuniętych z nośników
 • wykonanie specjalistycznego badania stosowanej do nagrań aparatury
 • badanie nagrań pod różnym kontem
 • dowolna zmiana parametrów nagrań
 •  przeprowadzenie analiz nagrań pochodzących z podsłuchu i poprawa ich stanu jakościowego
 • redukcja zakłóceń w istotnych dowodowo nagraniach oraz przeprowadzenie ich stenografii
 • badanie oryginalności i nierozerwalności nagrania

Jeśli chodzi o głosy, to fonoskopia to przede wszystkim:

 • określenie tożsamości głosu słyszanego w nagraniu
 • stwierdzenie charakterystyki nagranej osoby
 • przeprowadzenie badania aparatu dźwięku nagranej osoby
 • oznaczenie płci oraz liczby ludzi, którzy biorą udział w nagraniu
 • zabezpieczenie w danym miejscu lub też w terenie materiału odpowiedniego do porównania
 • przygotowanie cech charakterystycznych dla wypowiedzi danych osób oraz oznaczenie wszelkich anomalii w głosie

Jeśli chodzi o procesy sądowe to fonoskopia jest ważna w sprawach o:

 • przeprowadzenie rozdzielności majątkowej
 • orzeczenie separacji
 • orzeczenie rozwodu
 • kradzieże i włamania
 • stosowanie gróźb karalnych
 • namawianie do popełnienia przestępstwa
 • rozmowy na temat przygotowania przestępstw
 • przestępstwa korupcyjne
 • przestępczość zorganizowana
 • handel narkotykami
 • handel używkami
 • handel dopalaczami
 • dopuszczenie się przemytu
 • przestępstwa gospodarcze
 • przekręty finansowe
 • nieprawdziwy alarm bombowy
 • fałszywe zaalarmowanie straży pożarnej
 • fałszywy alarm pogotowia ratunkowego
 • nieprawdziwe alarmy pogotowia gazowego i energetycznego 
   

 Fonoskopia to przede wszystkim:

1. Analizowanie nagrań wykonanych metodą cyfrową oraz analogową
- analiza nagrań wykonanych za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk,
- sprzędzenie charakterystyki urządzeń rejestrujących dźwięk,
- odzyskiwanie nagrań usuniętych z urządzeń cyfrowych.


2. Cyfrowe przetwarzanie nagrań
- zmiana formatu nagranych plików,
- określenie zakłóceń nagranego dźwięku,
- usuwanie zakłóceń na nagraniach.


3. Transkrypcja nagrań dźwiękowych
- sporządzanie stenogramów, spisywanie dokumentów w formacie audio świadczone w różnych językach,
- transkrypcja nagrań z zakłóceniami.


4. Potwierdzenie autentyczności nagrań
- sporządzenie oscylogramów i spektrogramów,
- ocena autentyczności, ciągłości i nierozerwalności nagrań analogowych.


5. Rozpoznawanie głosów
- identyfikowanie tożsamości głosu lub też jego zaprzeczenie,
- sporządzenie analizy porównawczej zebranych próbek mowy i stwierdzenie podobieństw lub też ich braku w cechach akustycznych,
- oznaczenie ilości głosów w nagraniu,
- pobranie i zabezpieczenie materiału do porównań porównawczego


6. Przygotowanie profilu psycholingwistycznego badanego głosu
- sporządzenie profilu psycholingwistycznego osoby na podstawie dokonanej analizy ściśle określonych indywidualnych cech mowy, barwy głosu, akcentu, bogactwa słownictwa i wielu innych,
- opisanie stanu psychicznego osoby w chwili sporządzania nagrywania.


7. Wykonywanie nagrań w nietypowych lub patologicznych warunkach
- osób będących pod wpływem substancji odurzających, napojów alkoholowych i wielu innych,
- w sytuacjach zagrożenia życia,
- w przypadku zaobserwowania patologii anatomicznych oraz funkcjonalnych toru głosowego.


8. Sporządzanie pełnej dokumentacji dla organów ścigania i sądów
- przygotowywanie dokumentacji dowodowej po korekcie wykonanej przez sąd,
- sporządzanie całościowej dokumentacji,
- świadczenie usług konsultacyjnych dotyczących wymaganego sprzętu oraz warunków niezbędnych do przeprowadzenia nagrania.


9. Nagrania głosowe wykorzystuje się i w sprawach karnych i cywilnych:
- sprawy o łapówkarstwo,
- groźby karalne,
- nakłanianie do przeprowadzenia czynu karalnego,
- wszystkie przestępstwa zorganizowane,
- sprawy rozwodowe,
- naruszenie dóbr osobistych,
- fałszywe alarmy.


Fonoskopia analizuje zarówno nagrania cyfrowe jak i również analogowe. Nagrania te można wykonać przy pomocy różnych urządzeń podsłuchowych, czy rejestrujących dźwięk - dyktafon, telefon komórkowy, kamera video i wiele innych.
Analiza nagrań to również wykonanie charakterystyki urządzeń, na których to zostały dokonane nagrania. Bada się stan nośników, format zapisu oraz system, w jakim to dostarczono nagranie.


Fonoskopia daje możliwość na odzyskanie nagrań utraconych z urządzeń cyfrowych. Utrata nagrań może wystąpić jeśli zostanie uszkodzona pamięć urządzenia, dysk czy też zadziałają niekorzystne czynniki atmosferyczne.
Fonoskopia to także obróbka cyfrowa nagrań pozwalająca na zmianę formatu plików, określenie rodzaju występujących zakłóceń, albo zniekształceń dźwięku.


Człowiek wykonujący badania fonoskopowe dokonuje również transkrypcji nagrań. Może być ona wykonywana w różnych językach. Niezwykle istotne są w fonoskopii posiadane urządzenia i oprogramowanie.
Fonoskopia może posłużyć do potwierdzenia autentyczności nagrań. Wykorzystuje się do tego analizę akustyczno - pomiarową i wizualną. Jej celem jest zbadanie, czy nagrania nie były montowane lub edytowane.


Jeśli chodzi o sprawy karne i cywilne to można przeprowadzić identyfikowanie głosów z nagrań. Takie postępowanie jest ważne w sprawach o groźby karalne, porwania, dochodzenia korupcyjne, podejrzenia dotyczące podżegania do czynu karalnego, wszelkie przestępstwa zorganizowane, skomplikowane sprawy rozwodowe czy też nawet sprawy o naruszenie dóbr osobistych i materialnych oraz jeśli chodzi o fałszywe alarmy.


Fonoskopia służy również do opracowania psycholingwiostycznego profilu osoby, której głos jest badany. Profil taki przygotowuje się na podstawie analizy indywidualnych cech mowy, głosu, akcentu, dialektu, zasobu słownictwa, poprawności stosowania języka, jego bogactwa, ekspresji głosu i wielu innych.


Policja oraz sądy stosują fonoskopię do przeprowadzania badań nagrań mowy osób w specyficznych lub też nietypowych warunkach. Chodzi o rozmowy nagrane pod wpływem środków odurzających, alkoholu, leków i wielu innych.
Osoba zajmująca się badaniami konoskopowymi przygotowuje materiały na potrzeby organów ścigania, przygotowuje dokumentację przeprowadzanych czynności oraz udziela konsultacji w zakresie sprzętu i warunków w jakich miało miejsce nagranie.